Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

“QUẢN TRỊ VIÊN TÀI NĂNG 2016” GIỚI THIỆU CÁC KHỐI/BAN HỖ TRỢ

“QUẢN TRỊ VIÊN TÀI NĂNG 2016”

GIỚI THIỆU CÁC KHỐI/BAN HỖ TRỢ

Tại Maritime Bank, cái tên trang trọng của Back Office là Khối/Ban Hỗ Trợ. Khi làm việc tại đây, các bạn sẽ được tham gia vào hệ thống hỗ trợ chuyên nghiệp, quy củ nhưng cũng không kém phần linh hoạt, sáng tạo.

Nhiệm vụ chính của Khối/Ban hỗ trợ, đúng như với tên gọi, đó là hỗ trợ các Ngân hàng Chuyên doanh và quản lý hoạt động của cả Ngân hàng Maritime Bank. Đây sẽ là sự lựa chọn tốt nhất nếu bạn mong muốn khẳng định bản thân trước áp lực công việc, vì thế nó đòi hỏi bạn phải có năng lực phân tích, giải quyết vấn đề tốt, khả năng điều phối cao và tinh thần luôn sẵn sàng hỗ trợ vì mục tiêu chung.

Nếu bạn lựa chọn trở thành Quản Trị Viên của bất kỳ Khối/Ban hỗ trợ nào, bạn sẽ được luân chuyển qua cả Ngân hàng Chuyên doanh và các phòng ban của Khối/Ban đó. Lộ trình này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ nhất về toàn thể Ngân hàng để đưa ra những cách thức hỗ trợ và quản lý tốt nhất.

I. BAN QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC

1. Giới thiệu về QLCL:

Các chức năng chính của Ban Quản lý chiến lược là:

 • Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các sáng kiến; tham mưu giúp việc trong công tác phát triển chiến lược nhằm phát triển quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động theo mục tiêu chiến lược kinh doanh của Maritime Bank
 • Tổ chức các hoạt động nhằm rà soát, đánh giá và cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu suất
 • Quản lý các dự án chiến lược về tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. QTV Quản lý chiến lược

Vai trò và Mục tiêu:

- Rà soát, đánh giá, đề xuất và triển khai hoạt động cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu suất hoạt động của các đơn vị thuộc MSB

- Triển khai các nội dung công việc nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược của Ngân hàng

- Điều chỉnh tổ chức bộ máy Maritime Bank

Nhiệm vụ trọng tâm:

 • Tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá và cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu suất tại MSB

- Xây dựng cơ sở dữ liệu cho các hoạt động phân tích hiệu quả hoạt động mạng lưới và các đơn vị MSB

- Thu thập dữ liệu và phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động mạng lưới

- Thu thập dữ liệu, theo dõi và đo lường hiệu suất của các đơn vị

- Xây dựng nội dung khảo sát, tiến hành đo lường chất lượng dịch vụ tại các đơn vị và theo dõi tình hình khắc phục của các đơn vị

- Tham gia xây dựng nội dung khảo sát sự hài lòng của khách hàng và nhân viên qua các kênh phù hợp và lập báo cáo đánh giá định kỳ

- Đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và của toàn hệ thống

- Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải tiến các quy trình hoạt động/nghiệp vụ

- Chủ động đề xuất, triển khai và/hoặc xây dựng & triển khai các chương trình thu thập, thẩm định, triển khai các sáng kiến tránh lãng phí và nâng doanh thu

 • Triển khai các hoạt động mang tính chiến lược bao gồm việc quản lý các dự án

- Triển khai các sáng kiến/dự án thực hiện định hướng chiến lược, giá trị cốt lõi

- Quản trị các dự án được yêu cầu thông qua việc theo dõi tiến độ, xử lý các vướng mắc khó khăn gây chậm trễ việc triển khai hoặc báo cáo lãnh đạo với các trường hợp phức tạp

II. KHỐI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1. Giới thiệu về QLTC

Khối Quản lý Tài chính có chức năng chính là xây dựng và hoàn thiện các chính sách, công cụ quản lý tài chính, kế toán và kế hoạch. Đây chính là bộ phận nòng cốt thực hiện công tác lập kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính hàng năm của Maritime Bank.

2. QTV Quản lý Tài chính

Vai trò và Mục tiêu:

 • Phụ trách một phần công việc liên quan đến xây dựng báo cáo tài chính, phân tích tài chính, đánh giá hiệu suất kinh doanh đáp ứng yêu cầu quản trị nội bộ của Ngân hàng chuyên doanh và của Maritime Bank
 • Hỗ trợ các đơn vị trực thuộc các vấn đề liên quan đến tài chính;
 • Tổ chức xây dựng kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng Chuyên doanh để hỗ trợ Ngân hàng chuyên doanh thực hiện các chỉ số tài chỉnh hiệu quả và hoàn thành kế hoạch tài chính được giao.

Nhiệm vụ trọng tâm:

 • Xây dựng và hoàn thiện các công cụ Quản lý hiệu suất:

-  Xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu phục vụ các báo cáo tài chính, báo cáo hiệu suất, báo cáo phân tích liên quan tới tài chính,... đáp ứng yêu cầu quản trị nội bộ của các Ngân hàng chuyên doanh.

- Tính toán chỉ tiêu tài chính trong KPI Chi nhánh, PGD, phân khúc, loại hình kinh doanh, cá nhân

- Thực hiện báo cáo các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng chuyên doanh đối với NHNN, các cơ quan Quản lý nhà nước.

 • Xây dựng, theo dõi tình hình thực hiện kinh doanh của ngân hàng chuyên doanh.

- Hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh, ngân sách hàng năm cho Ngân hàng chuyên doanh, cho phân khúc, loại hình, cho chi nhánh, phòng giao dịch

- Đánh giá, phân tích và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tháng của ngân hàng chuyên doanh, phân khúc kinh doanh, loại hình kinh doanh, chi nhánh, PGD

III. KHỐI MARKETING & TRUYỀN THÔNG

1. Giới thiệu về PR

Khối Marketing & Truyền thông có chức năng chính là xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động tiếp thị, truyền thông, quan hệ công chúng, xây dựng và quản lý thương hiệu nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong từng thời kỳ. Tại đây bạn sẽ được học hỏi và làm việc trong môi trường truyền thông & marketing chuyên nghiệp, được làm việc với đội ngũ nhân viên có kiến thức chuyên môn cao và có bề dày kinh nghiệm

2. QTV Marketing & Truyền thông

Vai trò và Mục tiêu:

- Triển khai và thực hiện các chương trình nghiên cứu thị trường để xây dựng hình ảnh ngân hàng

- Phối hợp với các đơn vị kinh doanh trong các yêu cầu nghiên cứu thị trường theo định hướng hoạt động của ngân hàng nói chung và các đơn vị nói riêng

Nhiệm vụ trọng tâm:

 • Trực tiếp xử lý các yêu cầu về nghiên cứu thị trường của các đơn vị kinh doanh
 • Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chương trình đang diễn ra, lập báo cáo định kỳ
 • Hỗ trợ phân tích, xử lý số liệu cho các hoạt động nghiên cứu thị trường, đánh giá sự hài lòng của khách hàng cũng như trong nội bộ Ngân hàng
 • Định kỳ theo dõi và phân tích, lên báo cáo về  hành vi khách hàng để có định hướng lên kế hoạch cho các chương trình, hoạt động Marketing được hiệu quả

IV. KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO (QLRR)

1. Giới thiệu về QLRR

Khối Quản lý Rủi ro có chức năng chính là phát triển và quản lý các chính sách, công cụ quản lý rủi ro mang tính tổng quát và định hướng cho toàn Ngân hàng; xác định và chủ động tham gia quản lý các rủi ro hoạt động trong sản phẩm, quy trình và hệ thống.

2. QTV Quản lý rủi ro

Vai trò và Mục tiêu:

Triển khai và thực hiện các công việc liên quan tới quản lý rủi ro Ngân hàng Điện tử bao gồm: Thực hiện giám sát  rủi ro giao dịch Ngân hàng Điện tử tại MSB và Đề xuất các sáng kiến/giải pháp triển khai các nội dung công việc nhằm đạt được các mục tiêu một cách hiệu quả

Nhiệm vụ trọng tâm:

* Kiểm soát rủi ro Ngân hàng điện tử tại MSB

 • Xây dựng, triển khai và định kỳ cập nhật các quy định, quy trình, hướng dẫn quản lý, kiểm soát rủi ro và phòng chống gian lận NHĐT
 • Thực hiện đánh giá rủi ro NHĐT và đề xuất, giám sát các hành động giảm thiểu rủi ro.
 • Phân tích các quy định, yêu cầu liên quan tới hoạt động và hệ thống Ngân hàng Điện tử của NHNN và báo cáo thực trạng tuân thủ và đề xuất kiểm soát tuân thủ

* Giám sát, phân tích và cảnh báo rủi ro giao dịch Ngân hàng Điện tử

 • Triển khai và thực hiện giám sát, kiểm tra giao dịch, thực hiện báo cáo giao dịch Ngân hàng Điện tử ...
 • Phân tích rủi ro và đề xuất phương án xử lý khắc phục, thu hồi rủi ro lỗi hệ thống Ngân hàng Điện tử phát sinh
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan tra soát, nhận diện các giao dịch rửa tiền, xử lý lỗi hệ thống liên tới tới hoạt động Ngân hàng Điện tử

Thông tin chi tiết về chương trình “Quản trị viên tài năng 2016” vui lòng tham khảo tại đây:  https://goo.gl/vRWUvx

M-Talent, đơn vị tổ chức tuyển dụng cho chương trình Quản trị viên tài năng 2016, chúc các bạn thành công!

 

Search job
MTalent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.