Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc kiểm toán nội bộ (kiểm toán tín dụng) - BKS - MSB - Hồ Chí Minh

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
 • 31/10/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đang cần tuyển cho vị trí Giám đốc Kiểm toán nội bộ (kiểm toán tín dụng)​ với mô tả công việc như sau:

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

1. Xây dựng chính sách, thủ tục Kiểm toán nội bộ:
-  Đề xuất các cải tiến, sửa đổi liên quan đến chính sách, quy trình kiểm toán nội bộ;
- Chuyên trách soạn thảo chương trình đào tạo, lập kế hoạch và phân công nguồn lực thực hiện đào tạo;
- Soạn thảo những chính sách và thủ tục cụ thể hướng dẫn thủ tục kiểm toán;
- Tập hợp, nghiên cứu và phổ biến các chính sách, văn bản pháp quy
- Lập các bản mô tả công việc cho kiểm toán viên;
- Tham gia vào quá trình đánh giá, nhận xét kiểm toán viên

2. Thực hiện kiểm toán:
- Tổ chức giám sát từ xa theo lĩnh vực được phân công;
- Chuẩn bị lịch trình toàn diện cho cuộc kiểm toán tại các chi nhánh hay nghiệp vụ kinh doanh được giao;
- Xác định phạm vi kiểm toán và trao đổi thường xuyên với bộ phận kế hoạch và báo cáo trong việc đánh giá mức độ rủi ro;
- Đưa ra mục tiêu kiểm toán và giám sát việc thực hiện của nhóm kiểm toán trong suốt quá trình kiểm toán từ lúc lập kế hoạch đến khi thống nhất kết quả kiểm toán với đơn vị;
- Hướng dẫn kịp thời nhóm kiểm toán đối với các vấn đề phức tạp;
- Soát xét chương trình kiểm toán, giấy tờ làm việc của kiểm toán viên trong mỗi cuộc kiểm toán, đảm bảo các cán bộ kiểm toán nội bộ tuân thủ chương trình kiểm toán, đảm bảo các bằng chứng kiểm toán là đầy đủ và thuyết phục;
- Phân tích kết quả kiểm toán, trao đổi các vấn đề phát hiện, kiến nghị và ký Biên bản kiểm toán nội bộ với đơn vị được kiểm toán
- Đảm bảo tính khách quan, độc lập của kiểm toán viên nội bộ
- Tham dự các cuộc họp với Trưởng KTNB, BKS, Ủy ban kiểm toán khi cần thiết\

3. Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện các cuộc kiểm toán:
- Lập chương trình kiểm toán chi tiết cho từng nghiệp vụ ; 
- Lập các bản phân công phân nhiệm cho mỗi kiểm toán viên trong các cuộc kiểm toán;
- Soát xét tất cả tài liệu và hồ sơ, quy trình thủ tục các hoạt động phức tạp của đơn vị kinh doanh
- Chịu trách nhiệm bảo đảm cuộc kiểm toán được thực hiện phù hợp với chương trình kiểm toán và đúng tiến độ
- Tổng hợp các vấn đề liên quan đến những đơn vị được kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán
- Kiểm tra và soát xét công việc nhóm kiểm toán ngay trong quá trình kiểm toán, đảm bảo đầy đủ bằng chứng cho các ý kiến kiểm toán đưa ra trong báo cáo kiểm toán;
- Hướng dẫn cho các trợ lý kiểm toán viên về chuyên môn, các vấn đề phức tạp
- Báo cáo kịp thời cho Chủ nhiệm kiểm toán các vấn đề rủi ro trọng yếu để có phương án xử lý kịp thời
- Trong suốt cuộc kiểm toán, phải đảm bảo mọi thành viên trong nhóm trao đổi thông tin, bàn bạc giải quyết các vấn đề và tiến trình của cuộc kiểm toán
- Đánh giá kết quả thực hiện của mỗi kiểm toán viên nội bộ sau mỗi cuộc kiểm toán

4. Hướng dẫn, đào tạo chuyên viên, nhân viên trong đơn vị theo sự phân công của Lãnh đạo.
- Tham gia hướng dẫn, đào tạo chuyên viên, nhân viên;
- Hỗ trợ chuyên viên, nhân viên trong thực hiện công việc.
- Tham gia giảng dạy theo yêu cầu của Trung tâm đào tạo Maritime Bank. 

5. Các công việc khác
 - Duy trì mối quan hệ làm việc hiệu quả với Trưởng KTNB, các đơn vị, bộ phận được kiểm toán
 - Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo nhằm thực hiện mục tiêu chung của đơn vị

Job Requirement

- Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành ngân hàng, kinh tế, tài chính, kế toán – kiểm toán
- Kinh nghiệm: Tối thiểu năm (05) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng. Đối với Giám đốc kiểm toán chuyên môn, yêu cầu thêm kinh nghiệm tối thiểu ba (03) năm trong lĩnh vực đó.

- Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và sự nhìn nhận khách quan;
- Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ ngân hàng;
- Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin;
- Có kiến thức, kỹ năng kiểm toán nội bộ; và
- Kỹ năng phân tích, trao đổi viết/nói, giao tiếp, và xây dựng mối quan hệ tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.