Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Chính sách và Quản lý danh mục tín dụng KHDN - QLRR - MSB

 • Ha Noi
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 7 - 10 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 30/09/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức quản lý, triển khai, xây dựng và chỉnh sửa chính sách tín dụng, chính sách định giá và quản lý TSBĐ của NHDN, bao gồm:

 • Xây dựng, quản lý chính sách, chương trình, quy trình, quy định hiện hành thuộc NHDN
 • Cập nhật, sửa đổi chính sách phù hợp quy định chung của MSB và Ngân hàng nhà nước, cũng như phù hợp với từng giai đoạn của thị trường
 • Thực hiện quản trị danh mục chính sách tín dụng chung của MSB theo yêu cầu của CCO theo từng thời kì được giao
 • Tham gia phối hợp với các trung tâm phòng ban hội sở xây dựng chính sách chung cho MSB 

2. Quản trị danh mục tín dụng (Porfolio) và phân tích định hướng ngành

 • Thiết kế và xây dựng hệ thống báo cáo danh mục (MIS) thông qua các tiêu chí trọng tâm, xây dựng chỉ tiêu theo dõi kết hợp với ngưỡng giới hạn, ngưỡng hành động để quản trị danh mục tín dụng 
 • Phân tích đánh giá hiện trạng của danh mục, tìm hiểu nguyên nhân, cảnh báo danh mục và đưa ra các khuyến nghị đảm bảo quản trị theo mục tiêu của chính sách, chương trình đặt ra
 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (Database) phục vụ cho quá trình phân tích danh mục và lưu trữ thông tin
 • Phân tích các biến động các yếu tố vĩ mô, tác động đến danh mục theo từng thời kì, xây dựng đính hướng rủi ro ngành và quản trị ngành theo yêu cầu của MSB và danh mục
 • Thực hiện hỗ trợ CCO trong việc quản trị danh mục tín dụng chung của toàn hàng 

3. Chỉ đạo, quản lý, tổ chức phối hợp với các phòng ban nội bộ các nội dung công việc:

 • Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ rà soát và xây dựng các tiêu chí phù hợp theo từng đối tượng khách hàng, theo ngành nghề nhằm phân loại khách hàng hiệu quả phục vụ cho chính sach
 • Kiểm tra tính tuân thủ trong quá trình vận hành công cụ, hỗ trợ về mặt nghiệp vụ các phòng ban liên quan xây dựng hệ thống công cụ và xếp hạng có liên quan đến hệ thống chính sách tín dụng4. Quản lý mục tiêu của phòng và quản lý nhân viên trong Phòng:
 • Thực hiện quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV trong phòng
 • Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong phòng và thường xuyên tham gia các chương trình của Trung tâm đào tạo và kèm cặp nhân sự theo sự phân công của lãnh đạo
 • Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của đơn vị được giao quản lý
 • Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị

5. Thẩm định/góp ý vào các văn bản của các phòng/ban/trung tâm khác

 • Tổ chức thẩm định/góp ý các văn bản quy định/quy trình/hướng dẫn/mẫu biểu liên quan đến rủi ro tín dụng của  khách hàng doanh nghiệp do các phòng ban/trung tâm/đơn vị khác ban hành
 • Góp ý và đề xuất biện pháp quản lý rủi ro tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng của NHDN6. Thực hiện các công việc khác do các cấp lãnh đạo giao

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Kinh tế, Tài chính, Quản trị Kinh doanh
 • Ngoại ngữ: Trình độ A1 trở lên
 • Tin học:  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 7 năm làm việc trong lĩnh vực tín dụng/ quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng,
 • Kinh nghiệm quản lý:  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm với vai trò quản lý


3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Hiểu biết sâu về công việc chính sách tại ngân hàng và các công việc chinh sách đối với Khách hàng Doanh nghiệp,
 • Am hiểu chung về lĩnh vực Quản lý danh mục tín dụng đối với Khách hàng Doanh Nghiệp,
 • Hiểu biết sâu về nghiệp vụ tín dụng trong ngân hàng,
 • Hiểu biết về Quản trị, giám sát rủi ro tín dụng trong ngân hàng.

- Kiến thức chuyên môn:

 • Hiểu biết sâu về nghiệp vụ tín dụng Cho vay, LC, bảo lãnh...,
 • Có kiến thức về các văn bản quy trình nghiệp vụ tín dụng trong Ngân hàng.
 • Biết quản lý danh mục tín dụng, đánh giá các vấn đề rủi ro của danh mục tín dụng

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ: Tuân thủ quy định
- Năng lực chung:

 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện,
 • Khả năng tư duy logic,
 • Khả năng phân tích và định lượng

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức,
 • Khả năng tư duy chiến lược,
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng cấu trúc rủi ro,
 • Khả năng tổng hợp, xử lý rủi ro và đưa ra các giải pháp
 • Khả năng truyền đạt thông tin mục tiêu

5. Các yêu cầu khác: Chịu được áp lực công việc cao

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.