Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên chính Phát triển ứng dụng - CTCP Tài chính FCCOM

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network
 • 15/06/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thiết kế ứng dụng

2. Phát triển ứng dụng

3. Kiểm thử hệ thống

4. Tham gia Xây dựng kế hoạch phòng

5. Tham gia xây dựng quy trình quy định hướng dẫn

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Đại Học chuyên ngành CNTT
- Ngoại ngữ: A2
- Tin học: 

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: 1 - 2 năm

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:
  + Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm; Các công cụ quản trị dự án, phân tích yêu cầu, kiểm thử nghiệm thu
  + Hiểu biết về quy trình nghiệp vụ tài chính/ngân hàng
 

- Kiến thức chuyên môn:
 + Kinh nghiệm phân tích các yêu cầu phát triển các hệ thống ứng dụng chuyên về tài chính ngân hàng
 + Am hiểu sản phẩm, nghiệp vụ tín dụng. 

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ: Trách Nhiệm, Tuân Thủ, Liêm Chính
- Năng lực chung: Giao tiếp, Nghiên cứu, Học hỏi
- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Quản lý quá trình triển khai công việc
- Năng lực chuyên môn: Logic, Đánh giá, Giải quyết vấn đề

5. Các yêu cầu khác:

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.