Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ - KPC - MSB Ha Noi 30/04/2019
2 Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi 30/04/2019
3 Chuyên viên Thẩm định kiêm thu hồi nợ hiện trường - CTCP Tài chính FCCOM Ninh Binh
Thanh Hoa
Nghe An
Ha Tinh
30/04/2019
4 Chuyên viên chính Phòng chống gian lận - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi 15/04/2019
5 CV/ CVC Thu hồi nợ qua điện thoại - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi 15/04/2019
6 Chuyên viên cao cấp Phòng chống gian lận - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi 15/04/2019
7 Giám đốc Giao dịch Trái phiếu Chính phủ - FI - MSB Ha Noi 15/04/2019
8 Chuyên viên Thẩm định kiêm thu hồi nợ hiện trường - FCCom Ha Noi 30/03/2019
9 Chuyên viên Quan hệ khách hàng - FCCom Ha Noi 30/03/2019
10 Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ cấp 1 - QLRR - MSB Ho Chi Minh 30/03/2019
11 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ - Khối Tư vấn Pháp lý và Tuân thủ - MSB Ho Chi Minh 31/03/2019
12 Giám đốc Quản lý tài sản - KVH - Hà Nội Ha Noi 30/03/2019
13 Giám đốc Thẩm định Thông tin - MSB Ho Chi Minh Unlimited
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.