Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB - Hải Dương Hai Duong 15/02/2019
2 Nhân viên/Chuyên viên Dịch vụ hỗ trợ - M1Tech - MSB - Hà Nội Ha Noi 30/03/2019
3 Trợ lý Bộ phận Spa - AMH - Thừa Thiên Huế Thua Thien Hue 25/02/2019
4 CVC Thẩm định tín dụng bán lẻ - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 15/02/2019
5 Nhân viên Lễ tân - TNS Holdings - HCM Ho Chi Minh 25/02/2019
6 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB - Lào Cai Lao Cai 02/02/2019
7 Chuyên viên chính Quản lý và Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB - Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định Hai Phong
Quang Ninh
Thua Thien Hue
Nam Dinh
31/01/2019
8 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - MSB - Hà Nội, HCM (Career Party) Ha Noi
Ho Chi Minh
10/02/2019
9 Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên - MSB - Hà Nội, HCM (Career Party) Ha Noi
Ho Chi Minh
10/02/2019
10 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB - Hà Nội, HCM Ha Noi
Ho Chi Minh
31/01/2019
11 Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên - MSB - HCM Ho Chi Minh 31/01/2019
12 Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên - MSB - Hà Nội Ha Noi 31/01/2019
13 Chuyên viên Tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - MSB - Thái Nguyên Thai Nguyen 30/01/2019
14 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB - Hà Nội, HCM Ha Noi
Ho Chi Minh
28/02/2019
15 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - MSB - Hà Nội, HCM Ha Noi
Ho Chi Minh
28/02/2019
16 Nhân viên/ CV/ CVC Thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 30/01/2019
17 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB - Hà Nội, Hải Phòng Ha Noi
Hai Phong
31/01/2019
18 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Hà Nội, Hải Phòng Ha Noi
Hai Phong
31/01/2019
19 Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân (BM) - RB - Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định Ha Noi
Ninh Binh
Nam Dinh
30/01/2019
20 Trưởng nhóm Thu hồi nợ qua Điện thoại/ Hiện trường - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 30/01/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.