Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
81 Trưởng nhóm/CVCC Thẩm định giá - MSB Ha Noi 31/03/2019
82 CVCC/ Chuyên gia Quản trị Mạng và An ninh thông tin - KCN - MSB Ha Noi 31/03/2019
83 Chánh văn phòng Hội đồng quản trị - MSB Ha Noi 31/03/2019
84 Chuyên gia cao cấp quản lý chất lượng hệ thống - MSB Ha Noi 28/02/2019
85 Giám đốc Quản lý Hiệu suất - MSB Ha Noi 28/02/2019
86 CVCC Phân tích công cụ và Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 28/02/2019
87 Chuyên viên cao cấp Marketing sản phẩm - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 28/02/2019
88 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB - Lào Cai Lao Cai 15/03/2019
89 Chuyên gia quản lý hiệu quả bán hàng - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 15/03/2019
90 Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Phân khúc chủ doanh nghiệp - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 15/03/2019
91 Giám đốc mô hình dịch vụ phân khúc - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 15/03/2019
92 Giám đốc Thiết kế giải pháp Phân khúc thu nhập cao từ lương - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 15/03/2019
93 Giám đốc kiểm toán nội bộ - BKS - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 28/02/2019
94 Giám đốc Phát triển kinh doanh Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - RB - MSB HCM Ho Chi Minh 28/02/2019
95 Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ - NH QLTD - MSB - HCM Ho Chi Minh 28/02/2019
96 Giám đốc Khai thác Sản phẩm Tài trợ thương mại - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 28/02/2019
97 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 28/02/2019
98 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - EB - MSB - HCM Ho Chi Minh 28/02/2019
99 Nhân viên Dịch vụ hỗ trợ - KVH - MSB - HCM Ho Chi Minh 28/02/2019
100 Nhân viên Vận hành kho quỹ - KVH - MSB - HCM Ho Chi Minh 28/02/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.