Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
121 Giám đốc Vùng FDI Miền Nam - LC - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/07/2018
122 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - HCM, Cần Thơ Ho Chi Minh
Can Tho
02/07/2018
123 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vừa (LC) - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/07/2018
124 Giám đốc Bán hàng và Phát triển Kinh doanh - FI - MSB - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Ho Chi Minh
Da Nang
02/07/2018
125 Chuyên viên cao cấp Bán sản phẩm Bảo hiểm - FI - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/07/2018
126 Giám đốc Khai thác Sản phẩm Tài trợ thương mại (TB Sales) - TB - MSB - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Ho Chi Minh
Da Nang
02/07/2018
127 Chuyên viên cao cấp Quản lý sản phẩm Thanh toán và Quản lý Dòng tiền - TB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/07/2018
128 Chuyên viên Chính Thẩm định và Phân tích tín dụng (CA) - SME - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/07/2018
129 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/07/2018
130 Giám đốc Quản lý Vận hành Kho quỹ - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/07/2018
131 Giám đốc kiểm toán nội bộ - BKS - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/07/2018
132 Chuyên viên Cao cấp Marketing Kênh phân phối - MKTTT - MSB - HCM Ho Chi Minh 02/07/2018
133 Giám đốc Quản lý Quan hệ khách hàng Chiến lược (Xử lý nợ) - NHQLTD - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/07/2018
134 Chuyên viên thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB - Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương, Tiền Giang Ba Ria - Vung Tau
Tay Ninh
Tien Giang
Binh Duong
02/07/2018
135 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước - SOEs - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/07/2018
136 Chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB - Cà Mau Ca Mau 28/06/2018
137 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Long An Long An 28/06/2018
138 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Đồng Nai Dong Nai 27/06/2018
139 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Long An Long An 27/06/2018
140 Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Bình Dương Binh Duong 27/06/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.