Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
121 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/03/2018
122 Giám đốc / Giám đốc Cao cấp Phân tích tín dụng (CA) - SME - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 28/02/2018
123 Trưởng nhóm / CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ - SME - MSB - HCM Ho Chi Minh 26/02/2018
124 Cộng tác viên Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ - KCL - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 26/02/2018
125 Cộng tác viên Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ - KCL - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 26/02/2018
126 [Tuyển dụng tập trung] - Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS) - MSB Ha Noi
Ho Chi Minh
01/02/2018
127 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên gia Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp lớn và Định chế tài chính - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/04/2018
128 Giám đốc Quản lý khách hàng (Phòng Thu hồi và xử lý nợ) - QHKHCL - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/04/2018
129 Chuyên viên cao cấp Quản lý nợ rủi ro - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/04/2018
130 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Kiểm soát sau Định giá - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/04/2018
131 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/04/2018
132 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Chính sách quản lý rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/04/2018
133 Nhân viên Ngân quỹ - KVH - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/04/2018
134 Kiểm soát viên - KVH - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/04/2018
135 Giao dịch viên - KVH - MSB - Quảng Ninh Quang Ninh 14/04/2018
136 Chuyên viên Phát triển sản phẩm Tài trợ Thương mại - FI - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/04/2018
137 Nhân viên Chăm sóc khách hàng - KCL - MSB - Hà Nội Ha Noi 12/04/2018
138 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Thanh Hóa - Nghệ An - Vĩnh Phúc Thanh Hoa
Nghe An
Vinh Phuc
12/04/2018
139 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Thanh Hóa - Nghệ An Thanh Hoa
Nghe An
12/04/2018
140 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Vĩnh Phúc Vinh Phuc 12/04/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.