Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Giám đốc Tác nghiệp dịch vụ ngân hàng số - NHS - MSB Ha Noi 21/09/2019
2 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB Tien Giang 15/09/2019
3 Trợ lý Giám đốc Quan hệ KHDN vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - EB - MSB Ha Noi 19/09/2019
4 CV/CVCC Giải pháp Thanh toán và Quản lý tiền tệ - EB - MSB Ha Noi 19/09/2019
5 Giao dịch viên - RB - MSB Ha Noi 30/09/2019
6 CVC phê duyệt tín dụng bán lẻ (sản phẩm thế chấp) - QLRR - MSB Ho Chi Minh 15/09/2019
7 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB (Lạng Sơn) Lang Son 15/09/2019
8 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB Ha Noi 15/09/2019
9 Chuyên viên thẩm định thực địa kiêm thu hồi nợ - CTCP Tài chính FCCOM Quang Nam
Da Nang
Binh Duong
30/09/2019
10 Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB Ha Noi
Nam Dinh
20/09/2019
11 Chuyên viên chính hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp Lớn - EB - MSB Ho Chi Minh 14/09/2019
12 Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB Ho Chi Minh
Ba Ria - Vung Tau
14/09/2019
13 Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm khách hàng doanh nghiệp - BBH - MSB Ha Noi 15/09/2019
14 Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ và Thúc đẩy bán - RB - MSB Ha Noi 15/09/2019
15 Nhân viên Hỗ trợ tác nghiệp và Giải ngân - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi 30/08/2019
16 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB Ho Chi Minh 15/09/2019
17 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB Ho Chi Minh 15/09/2019
18 Giám đốc Vùng - RB - MSB Ho Chi Minh 15/09/2019
19 Giám đốc Chính sách và Quản lý danh mục tín dụng KHDN - QLRR - MSB Ha Noi 30/09/2019
20 Giao dịch viên - RB - MSB Khanh Hoa
Gia Lai
Da Nang
30/08/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.