Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên Tư vấn bán hàng qua điện thoại (TSA) - RB - MSB - Toàn quốc Ha Noi
Ho Chi Minh
16/07/2018
2 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Toàn quốc Ha Noi
Ho Chi Minh
16/07/2018
3 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Toàn quốc Ha Noi
Ho Chi Minh
16/07/2018
4 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) - RB - MSB - Toàn quốc Ha Noi
Ho Chi Minh
16/07/2018
5 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS) - RB - MSB - Toàn quốc Ha Noi
Ho Chi Minh
16/07/2018
6 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS) - RB - MSB - Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
16/07/2018
7 Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân (BM) - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/07/2018
8 Chuyên viên Cao cấp Phân tích Thông tin quản trị - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/07/2018
9 Chuyên viên cao cấp Phát triển Sản phẩm Thẻ - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/07/2018
10 Giám đốc Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh Ha Noi 16/07/2018
11 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
Nghe An
Thai Nguyen
16/07/2018
12 Nhân viên Kiểm soát Tín dụng - KVH - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/07/2018
13 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Chất lượng - KCL - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/07/2018
14 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản lý hoạt động kinh doanh liên tục - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 09/07/2018
15 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên gia Quan hệ Khách hàng chiến lược - NH QLTD - MSB - Hà Nội Ha Noi 09/07/2018
16 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Giám sát rủi ro hoạt động - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 09/07/2018
17 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Kiểm soát sau Định giá - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 09/07/2018
18 Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Chính sách & Quản lý Danh mục Doanh nghiệp lớn và Định chế tài chính - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 09/07/2018
19 Phó Giám đốc Quản lý Vận hành kho quỹ - KVH - MSB - Hà Nội Ha Noi 09/07/2018
20 Chuyên viên Quản lý rủi ro Hoạt động Thẻ và Ngân hàng điện tử - KVH - MSB - Hà Nội Ha Noi 09/07/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.