Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB Ho Chi Minh
Binh Duong
15/08/2019
2 Chuyên viên chính Giải pháp tín dụng - RB - MSB Ha Noi 12/08/2019
3 Giám đốc Thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm khách hàng bán lẻ - BBH - MSB Ha Noi 12/08/2019
4 Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - KVH - MSB Ho Chi Minh 15/08/2019
5 Chuyên viên quản lý tài sản đảm bảo - KVH - MSB Ho Chi Minh 15/08/2019
6 Giám đốc thẩm định thông tin khách hàng doanh nghiệp - QLRR - MSB Ho Chi Minh 30/08/2019
7 Giám đốc cảnh báo sớm khách hàng doanh nghiệp - QLRR - MSB Ho Chi Minh 30/08/2019
8 Chuyên viên hậu kiểm - KVH - MSB Bac Lieu 30/08/2019
9 Nhân viên lái xe - KVH - MSB Bac Lieu 30/08/2019
10 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB - Lào Cai Lao Cai 12/08/2019
11 Chuyên viên cao cấp Chính sách kế toán - QLTC - MSB Ha Noi 10/08/2019
12 Chuyên viên cao cấp Quản lý hiệu suất - QLTC - MSB Ha Noi 10/08/2019
13 Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB Ha Noi
Ho Chi Minh
31/08/2019
14 Chuyên viên chính quan hệ khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB Ha Noi
Ho Chi Minh
11/08/2019
15 Chuyên viên cao cấp Tố Tụng - TNG Ha Noi 09/08/2019
16 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB Ha Noi 31/07/2019
17 Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro thanh khoản - QLRR - MSB Ha Noi 31/07/2019
18 Giám đốc Kinh doanh kênh Horeca khu vực miền Bắc - TNC Ha Noi 31/07/2019
19 Chuyên viên chính Điều phối - TNH Ha Noi 31/07/2019
20 Cửa hàng trưởng/ Cửa hàng phó (Fanny Trần Duy Hưng) - TNC Ha Noi 31/07/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.