Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Giám đốc Quan hệ Khách hàng cấp 2 - NH QLTD - MSB - Hà Nội Ha Noi 31/03/2019
2 Giám đốc Xử lý Nợ cấp 3 (Khách hàng Doanh nghiệp) - NH QLTD - MSB - Hà Nội Ha Noi 31/03/2019
3 Giám đốc Xử lý Nợ cấp 2 (Khách hàng Doanh nghiệp) - NH QLTD - MSB - Hà Nội Ha Noi 31/03/2019
4 Giám đốc Xử lý Nợ cấp 2 (Cá nhân) - NH QLTD - MSB - Hà Nội Ha Noi 31/03/2019
5 Giám đốc Tố tụng & Mua bán Nợ cấp 2 - NH QLTD - MSB - Hà Nội Ha Noi 31/03/2019
6 Trưởng nhóm Quản lý & Thu hồi nợ xấu hiện trường Miền Bắc - QLRR - MSB Ha Noi 30/04/2019
7 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (ARM) - MSB Ho Chi Minh 31/03/2019
8 CVCC Giải pháp thẻ - RB - MSB Ho Chi Minh 30/03/2019
9 Chuyên viên chính Quản trị dịch vụ khách hàng - RB - MSB Ha Noi 19/03/2019
10 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ - KCN - MSB Ha Noi 30/03/2019
11 CVCC Phân tích nghiệp vụ - KCN - MSB Ha Noi 30/03/2019
12 Giám đốc Quản lý Định Giá - QLRR - MSB Ha Noi 30/04/2019
13 [HOT] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MSB CAREER PUZZLE Ha Noi
Ho Chi Minh
Hai Phong
Thua Thien Hue
Can Tho
...
26/02/2019
14 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB - Các tỉnh Khu vực Miền Trung Thanh Hoa
Nghe An
Quang Binh
Quang Tri
Thua Thien Hue
...
31/03/2019
15 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB Các tỉnh Khu vực miền Trung Thanh Hoa
Nghe An
Quang Binh
Quang Tri
Thua Thien Hue
...
31/03/2019
16 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB Các tỉnh Khu vực miền Trung Thanh Hoa
Nghe An
Quang Binh
Quang Tri
Thua Thien Hue
...
31/03/2019
17 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Khởi nghiệp - RMKN SSE - MSB Ho Chi Minh
Khanh Hoa
Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Can Tho
...
31/03/2019
18 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vừa và nhỏ - SME - MSB Ho Chi Minh
Khanh Hoa
Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Can Tho
...
31/03/2019
19 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng -KVH - MSB Các tỉnh khu vực miền Trung & Tây Nguyên DakLak
Quang Ngai
Binh Dinh
Phu Yen
Khanh Hoa
...
31/03/2019
20 Giao dịch viên - RB - MSB - Các tỉnh Khu vực miền Trung Thanh Hoa
Nghe An
Quang Binh
Quang Tri
Thua Thien Hue
...
31/03/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.