Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng - CB - MSB - Nam Định - Làm gần nhà Nam Dinh 14/03/2018
2 Chuyên viên chính Tố tụng và Mua bán nợ - QLKHCL - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/03/2018
3 Nhân viên Kỹ thuật Bảo trì bảo dưỡng - TNS Holdings - Hà Nội Ha Noi 14/03/2018
4 Chuyên viên chính Phát triển Sản phẩm Kiều hối & Ngoại hối - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/03/2018
5 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
14/03/2018
6 Chuyên viên chính Tư vấn và hỗ trợ pháp luật - KPC - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/03/2018
7 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - CB- MSB - Diễn Châu (Nghệ An) Nghe An 14/03/2018
8 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/03/2018
9 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
13/03/2018
10 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Hà Nội - Nam Định - Hải Phòng - Quảng Ninh - Hà Nam - Thanh Hóa - Nghệ An Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
Thanh Hoa
Nam Dinh
...
13/03/2018
11 Chuyên Gia Quản Lý Rủi Ro Công Nghệ Thông Tin - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/03/2018
12 Chuyên viên cao cấp Quản lý kinh doanh liên tục - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/03/2018
13 Chuyên viên Chính Điều tra gian lận - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/03/2018
14 Giám đốc Quản lý Phân tích Công cụ & Mô hình Rủi ro - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/03/2018
15 Giám đốc Quản lý Quan hệ khách hàng chiến lược - QLKHCL - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/03/2018
16 Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - KVH - MSB - Quảng Ninh Quang Ninh 13/03/2018
17 Chuyên viên Nghiên cứu Kinh tế - FI - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/03/2018
18 Chuyên viên Kế toán thuế và hậu kiểm - QLTC - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/03/2018
19 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - LC - MSB - Bình Dương Binh Duong 12/03/2018
20 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - CB - MSB - HCM (Củ Chi) Ho Chi Minh 12/03/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.